For os handler en god skole om mødet mellem mennesker og om den påvirkning vi har på hinanden. Rammen om mødet mellem de mange forskellige mennesker, det vi alle er fælles om, er den faglige undervisning.  

Målet er selvfølgeligt, at alle lærer så meget som det er muligt – andet vil ikke give mening. 

Vi har barnets læring i centrum. Mens vi er samlet om at lære nyt – fagligt, er vi også i gang med at udvikle hinanden – menneskeligt. 

Vejlernes Naturfriskole følger Børne- og Undervisningsministeriets fag- og lærerplaner.

Fra børnehaveklasse til og med 3. klasse vægtes barndommen. 

I undervisningen er legen og lysten det bærende element. Vi underviser i almindelige skolefag, og børnene er med i temauger og fag på tværs af årgange. Vi arbejder pædagogisk med leg, bevægelse og fortælling, fordi det giver tryghed og gør børnene i stand til at tilegne sig viden. I læseindlæring er vi optagede af børnenes motivation for at læse fordi vi ved at det skaber livslang læselyst. 

Det er her de gode læsevaner bliver grundlagt  

Børnene i de små klasser er i gang med at lære hvordan et fællesskab fungerer. De lærer at acceptere, at vi alle er forskellige og at det er en fælles opgave at få disse forskelligheder til at fungere i en klasse. Forældrene er selvfølgeligt de primære rollemodeller og skolen påtager sig et medansvar for børnenes opdragelse til at være demokratisk indstillede medborgere i fremtidens samfund. 

Fra 4. klasse indebærer det at være elev på mellemtrinnet, blandt andet større ansvar og flere forpligtelser. Fag som sprog og matematik foregår nu mere niveaudelte, for det er vigtigt at alle fortsat får mulighed for at udvikle sig optimalt i forhold til egne evner.  

Nu stiller vi større krav til elevernes evne til at arbejde selvstændigt.  

I 7. til 9. klasse sætter vi fokus på at ruste de store børn til deres fremtid og tiden efter grundskolen. 

I undervisningen arbejder vi målrettet med at forberede de unge til at gå videre på den ungdomsuddannelse de ønsker. På dette tidspunkt vil man som elev opleve at få lektier for, og de skal skrive selvstændige, større opgaver. IT programmer og udstyr bruges i større grad og der benyttes de værktøjer der forventes de kan mestre ved start på ungdomsuddannelserne.  

Vi forventer samtidig at de store elever i deres sidste år bliver modne til at tage ansvar over for de små og for fællesskabet, fordi vi tror på at det er nøglen til den selvstændighed som de unge mennesker får brug for når de træder ud i samfundet uden for skolen. 

I udskolingen: 

Valgfag: 

Valgfag udbydes som udgangspunkt for et år ad gangen. Det gælder dog ikke tysk og fransk som 3. fremmedsprog, der udbydes som treårige valgfag. 

I 7.-8. klasse skal eleverne vælge et af fire toårige praktiske/musiske valgfag – nemlig håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Valgfaget afsluttes med en prøve på 8. klassetrin.