Social klausul

Handleplan for Vejlernes Naturfriskole – vedr. sociale klausuler.

Formål:

At få integreret ansatte på særlige vilkår (flexjob eller lign.). At forebygge nedslidning samt sikre fastholdelse af nuværende medarbejdere.

Persongruppe:

Skolebestyrelsen har besluttet, at Vejlernes Naturfriskole skal efterleve den moralske forpligtelse til at skabe rammer som medborgere med nedsat arbejdsevne kan fungere i under særlige forudsætninger.

Ved ansættelse af personale med nedsat arbejdsevne, skal følgende være opfyldt:

  • Kun meransættelser, – dvs. ingen ansættelser i normerede* stillinger
  • Samme rettigheder og pligter som øvrige ansatte
  • Normal ansættelsesprocedure ifm. ansættelse i flexjob
  • Ved nyansættelse af personale under flexjobordning eller lignende, skal en eventuel ansættelse altid på forhånd drøftes af skolelederen og skolebestyrelsen og vedtages på et skolebestyrelsesmøde.
  • Det skal tilstræbes, at stillingerne er fuldtidsstillinger, og at der følges minimum elevernes arbejdstid.
  • Arbejdes der direkte med elevansvar, skal ansættelse finde sted efter FSL overenskomst og iøvrigt efter de for området gældende bestemmelser.

Alle ansatte:

Der skal via skolens arbejdsmiljøpolitik sikres et miljø, der forhindrer fysisk eller psykisk nedslidning af de ansatte. Dette sikres ved:

  • Der på skolemøder orienteres om den enkelte klasses nuværende situation , samt at tilknyttet personale giver udtryk for egen situation vedrørende ovennævnte punkter.
  • Endvidere vurderes det psykisk / fysiske arbejdsmiljø årligt i forbindelse med revideringen af de enkelte APV planer.

Der skal udarbejdes en lokalaftale omhandlende medarbejdere, der måtte komme i den situation, at de ikke længere af fysiske / eller psykiske årsager kan bestride et fuldtids ordinært arbejde.

* Normerede stillinger: Som udgangspunkt kalkuleres der med ca. 11 elever pr. underviser. Elevtallet pr. underviser skal dog altid begrundes i hvad der er rimeligt / forsvarligt og samtidig være begrundet i udførslen af en kvalificeret undervisning. Derfor, – kan elevtallet pr. undervisere variere i forhold til de enkelte undervisningssituationer samt sammensætningen af elevgruppen.